شهد شیرین شادی (مهارت شاد بودن و شاد زیستن)
45 بازدید
ناشر: انتشارات مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره)
نقش: نویسنده
سال نشر: 1393
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
یکی از نیازهای اساسی انسان، شاد زیستن است، زیرا انسان متعادل، خود و جامعه‌اش را در پرتو آن می‌سازد. از این رو همه درپی شادی‌اند. البته اگر ما به اطراف خود بنگریم، صحنه‌هایی از غم و شادی را آشکارا خواهیم دید که هر کدام در جای خود لازمة زندگی بشر است. بهار طرب‌انگیز، آبشارهای زیبا، گل‌های رنگارنگ، سرخی طلوع خورشید، صبح زیبا، نغمه‌خوانی پرندگان، رویش گیاهان و از سوی دیگر فصل خزان و برگ‌ریزان، لحظة غروب خورشید، پژمرده شدن گل‌ها و ریزش شکوفه‌ها، بیماری و مرگ، تنگدستی و رخدادهای تلخ، دو روی سکة زندگی انسان را تشکیل می‌دهند. گاهی غم و زمانی شادی سراغ انسان می‌آید، امام او به‌طور فطری از غم گریزان و به شادی متمایل است. در این میان، جوانی که به مرحلة شکفتگی، پویایی و نشاط دوران بلوغ پا نهاده، بیش از دیگران به شادی می‌اندیشد و آن را با خودآرایی و... ظاهر می‌سازد. این حق جوان است که در جامعه شاد باشد و از زندگی خود به‌طور مشروع لذت ببرد. به‌طور قطع اسلام که دینی فطری و فراهم‌کنندة صلاح دنیا و آخرت انسان است، با شادی مخالف نیست، بلکه حامی و پشتیبان آن است. شادی و نشاط که نیاز طبیعی انسان است، در همة انسان‌ها وجود دارد و باید به‌درستی به آن پاسخ داد. آیا هرگز به این مسئله اندیشیده‌اید که شاید دچار کمبود شادی و نشاط باشید و چهرة همواره درهم شما، به قضاوت منفی دیگران دربارة شما بینجامد. زندگی پر از سختی و فرازونشیب است. اما این بدان معنا نیست که تحمل‌ناپذیر و عذاب‌آور است. شاید در پس این سختی‌ها معانی قابل تأمل و عبرت‌آوری نهفته باشد. گشاده‌رویی و مشرب خوش از بهترین مهارت‌هایی است که می‌تواند مشکلات زندگی و فشارهای عاطفی و روانی ما را کاهش دهد و به سلامت جسم و روانمان کمک کند. با جست‌وجوی شادی و گشاده‌رویی تقریباً به فردی تبدیل خواهید شد که می‌تواند روابط سودمندتری با دیگران داشته باشد. برخورداری از فرهنگ تفسیر مثبت وقایع روزمرة زندگی، نگاه مثبت به محیط و اطرافیان و اعتقاد به معنادار بودن زندگی (اینکه حتی در رنج و سختی‌های زندگی نیز نوعی دلیل و معنا وجود دارد) می‌تواند سلامت هیجانی و نشاط ما را فراهم کند. حافظا چون غم و شادی جهان در گذر است بهتر اینست که من خاطر خود خوش دارم