نقش زندگی مذهبی در رضامندی زناشویی زوجین
37 بازدید
محل نشر: روانشناسی و دین، شماره 22
نقش: نویسنده
سال نشر: 1392/04/01
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش پایبندی مذهبی زوجین به‌عنوان یکی از عوامل مؤثر در رضامندی زناشویی انجام شده است. این پژوهش از نوع پژوهش‌های همبستگی می‌باشد و به روش پس‌رویدادی انجام شده است. بدین‌منظور، 116 زوج از دانشجویان دانشگاه بجنورد و دانش‌پژوهان مؤسسه امام خمینی(ره)، که حداقل یکسال از زندگی مشترک آنها گذشته بود، با استفاده از پرسش‌نامه‌های رضایت زناشویی اسلامی و پایبندی مذهبی مورد بررسی قرار گرفتند. تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد که زوجین هر دو پایبند به مذهب، نسبت به زوجینی که فقط یکی از آنها پایبند به مذهب بود، از رضامندی زناشویی بیشتری برخوردار بودند و آنها نیز از زوجین هر دو ناپایبند به مذهب بیشتر از زندگی زناشویی خود رضایت داشتند. بنابراین، می‌توان گفت: پایبندی به مذهب از عواملی است که در رضامندی زناشویی نقشی معنادار دارد. کلید‌واژه‌ها: رضایت زناشویی، پایبندی مذهبی، زندگی مذهبی، زوجین.