مطالعه موفق
37 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
تا به چیزی علاقه نداشته باشی در پی آن نمی‌روی. شوق و انگیزه هم، تابع شناختی است که از «اهمیت»، «ارزش»، «ضرورت» و «نیاز» به چیزی داشته باشی. راستی... چرا باید مطالعه کرد؟ قدیمی‌ها در بعضی از کتابخانه‌ها، در تابلویی می‌نوشتند: بهتر زکتاب، آشنایی نبود در دهر، دوا برای امراض وجود خوشتر زکتابخانه، جایی نبود بهتر ز «مطالعه» دوایی نبود